راهنمای تهیه و ارسال مقاله

راهنمای تهیه مقالات:

     - خلاصه مقالات : حداکثر در 300 کلمه و شامل 4 قسمت هدف(Objective)، روش انجام کار (Methods)، نتایج (Results)، نتیجه گیری (Conclusion) و حداکثر 4 کلیدواژه  (Keywords) تهیه و ارسال گردد.

-       - ارسال مقالات: از طریق منوی ثبت نام و ورود به حساب کاربری می باشد.

-        - چکیده مقالات :در نرم افزار Office 2007,2010,2013 تهیه و در قالب فایل Word ارسال گردد. از تبدیل فایل مقالات به pdf جدا خود داری نمایید.

         -مهلت ارسال مقالات: حداکثر تا پایان وقت اداری 15 اردیبهشت 1400 خواهد بود.

 
اسپانسرها