برنامه کنگره


12        سخنرانی
Michael M Madani, MD, FACS

13        پذیرایی

15        قدردانی
Serdar Kuchukoglo,MD

18        اختتامیه
Guy Meyer,MD

اسپانسرها